Báo cáo của ban kiểm soát năm 2012

30/01/2019

Báo cáo của ban kiểm soát năm 2012

CÔNG TY CP CƠ KHÍ Ô TÔ 3-2

---------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

Hà Nội, ngày  26 tháng 05 năm 2013

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí ô tô 3-2 qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát;

- Căn cứ các Nghị quyết trong năm 2012 của HĐQT;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam  thực hiện kiểm toán

Ban kiểm soát công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động công ty trong năm 2012 như sau :

 

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2012 Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể là:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, các nghị quyết của HĐQT trong quá trình sản xuất kinh doanh trên cơ sở các qui định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Ban kiểm soát đã họp định kỳ và đột xuất để thông báo các biên bản của HĐQT, xem xét báo cáo tài chính, trao đổi thông tin để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, xem xét việc chấp hành pháp luật, điều lệ, qui chế, qui định của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích và đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp.

- Tham gia trực tiếp công tác kiểm kê tài sản Công ty năm 2012, đóng góp các ý kiến cho HĐQT và ban Tổng giám đốc về quản lý tài sản Công ty.

 

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

- Trong năm 2012 Hội đồng quản trị đã tuân thủ qui chế hoạt động theo Điều lệ Công ty, tổ chức 6 cuộc họp kiểm điểm, đánh giá kết quả công việc đã thực hiện trong tháng, quí và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012. Các cuộc họp đều có biên bản, nghị quyết và có thành viên Ban Kiểm soát tham dự.

- Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng thẩm quyền và kịp thời giúp Ban Tổng giám đốc giải quyết những khó khăn trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm được giao trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

- Công ty đã chấp hành đầy đủ các qui định của pháp luật, Uỷ ban chứng khoán nhà nước về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

 

III- THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

1. Đánh giá công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

- Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Báo cáo tài chính năm 2012 được kiểm toán bởi công ty Hợp danh kiểm toán VN.

- Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh chủ yếu về tình hình tài chính cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2012 phù hợp với chuẩn mức kế toán Việt Nam hiện  hành và các qui định pháp lý liên quan.

- Công tác kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 được thực hiện theo đúng qui định của pháp luật. Báo cáo đã phản ánh tình hình tài chính tại ngày 31/12/2012 rõ ràng, minh bạch.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012

- Năm 2012 nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, doanh nghiệp phải đối đầu với nhiều áp lực về vốn, chi phí và thị trường. HĐQT công ty đã sâu sát trong việc chỉ đạo Ban giám đốc điều hành hoạt động SXKD, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, đảm báo mức chi trả cổ tức cho cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo tăng thu nhập cho người lao động.

- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT, hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty đạt được kết quả sau:

 

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

KH 2012

TH 2012

So sánh (%)

1

Doanh thu

Triệu đồng

290.000

378.996

130,68

2

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

6.000

7.854

130,9

3

Chia cổ tức

%

10

10

100

 

 

3. Tình hình  tài chính tính đến 31/12/2012

3.1.Bảng cân đối kế toán đến ngày 31/12/2012

Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất số liệu báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty. Cụ thể:

            TỔNG TÀI SẢN                                                       161.576.567.554 đồng

            Trong đó:

            I. TÀI SẢN NGẮN HẠN                                          138.124.593.972 đồng

            1. Tiền và các khoản tương đương tiền                       35.647.821.236 đồng

            2. Các khoản phải thu ngắn hạn                                    22.847.049.813 đồng

            3. Hàng tồn kho                                                            78.505.868.957 đồng

            4. Tài sản ngắn hạn khác                                                 1.123.853.966 đồng

            II. TÀI SẢN DÀI HẠN                                                23.451.973.582 đồng

            1. Tài sản cố định                                                          23.432.023.582 đồng

            2. Tài sản dài hạn khác                                                          19.950.000 đồng

           

TỔNG NGUỒN VỐN                                               161.576.567.554 đồng

            Trong đó:

            1. Nợ ngắn hạn                                                               85.071.975.794 đồng

            2. Nợ dài hạn                                                                              -

            3. Vốn chủ sở hữu                                                          76.504.591.760 đồng

           

3.2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

 

Chỉ tiêu

ĐV tính

Năm 2012

1.      Cơ cấu tài sản

- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản

 

%

 

14,51

85,49

2.      Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn

 

%

 

52,65

47,35

3.      Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nhanh

- Khả năng thanh toán hiện hành

 

Lần

 

 

0,7

1,62

4.      Tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu

 

%

 

4,86

2,09

10,27

3.3. Nhận xét đánh giá về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2012

            - Từ cơ cấu nguồn vốn cho thấy Công ty huy động vốn từ nguồn vốn tín dụng (52,65%), hệ số nợ như vậy là hợp lý vì nếu hệ số nợ quá cao thì rủi ro tài chính sẽ càng lớn. Việc giữ cơ cấu vốn như hiện nay là phù hợp, Công ty đã tận dụng được lợi thế là có thể đảm bảo được các khoản vay bằng chính tài sản hình thành từ vốn vay, do vậy khả năng huy động vốn từ các tổ chức tín dụng tốt và giảm thiểu rủi ro về tài chính.

            - Hệ số thanh toán cho thấy khả năng thanh toán hiện hành của Công ty 01 đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bằng 1,62 đồng tài sản.

            - Các chỉ số tài chính phản ánh về tỷ suất sinh lợi nhuận  tương đối cao, hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra năm 2012. Công ty cần phát huy hơn nữa việc thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn : tăng doanh thu, giảm giá vốn, giảm chi phí quản lý, sử dụng các biện pháp đòn bẩy tài chính nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, ổn định tài chính.

IV. Kết luận và kiến nghị

            - Trong điều kiện nền kinh tế đất nước bị suy giảm, khủng hoảng, lạm phát tăng cao như hiện nay thì việc Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh (130,68%) đã minh chứng cho thấy Hội đồng quản trị trong năm qua đã đề ra những chủ trương, biện pháp linh hoạt, hợp lý để duy trì, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức kế hoạch, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo đầy đủ việc làm và tăng thêm thu nhập cho người lao động, vượt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đầu năm 2012. Tình hình tài chính của Công ty tốt, trả nợ ngân hàng đúng hạn, giữ hạn tín dụng, có uy tín với ngân hàng nên được hưởng lãi suất vay tốt nhất, tạo nhiều thuận lợi cho các năm tiếp theo.

- BKS chúng tôi luôn luôn tin tưởng vào năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng và phát triển Công ty trong suốt nhiệm kỳ. 


             Năm 2013 tình hình kinh tế nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cần đề ra các giải pháp thận trọng, hợp lý trong chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty cần có những biên pháp chủ động củng cố, hoàn thiện các qui chế, qui trình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh.

            - Rà soát các khoản chi phí đồng thời đưa ra các biện pháp tiết kiệm chi phí quản lý chung mà không làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

           

VI- TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ 2008-2013

Nhiệm kỳ 2008 – 2013 Ban kiểm soát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. BKS đã chú trọng đến những hoạt động kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực sau:

- Kiểm soát chiến lược, xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua.

- Xem xét, đánh giá các hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất và kiến nghị những giải pháp phù hợp cho Ban điều hành.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính nhằm đánh gíá tình hợp lý của các số liệu tài chính niên độ. Đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam vào cuối kỳ để xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán; giám sát ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

HĐQT trong cả nhiệm kỳ đã đề ra định hướng phát triển đúng đắn phù hợp với thị trường, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty qua từng giai đoạn. Chính vì vậy hiệu quả kinh tế của Công ty qua các năm đều tăng trưởng, bảo toàn và gia tăng vốn Nhà nước, đảm bảo được lợi ích của các cổ đông, đảm bảo được việc làm và thu nhập cho người lao động. Cụ thể:

 

TT

Chỉ tiêu

ĐV tính

2008

2009

2010

2011

2012

1

Doanh thu

Tr.đ

287.514

309.414

327.282

316.931

378.996

2

Lợi nhuận

Tr.đ

7.812

8.675

10.776

5.716

10.472

3

Vốn điều lệ

Tr.đ

45.000

45.000

45.000

62.749,9

62.749,9

 

2. Việc tuân thủ luật pháp và các hoạt động chung: Tất cả các hoạt động của Công ty đều phù hợp với giấy phép đăng ký kinh doanh và được điều chỉnh bởi pháp luật Viêt Nam.

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty CP Cơ khí ô tô 3-2 là tổ chức đại diện cho các cổ đông quản lý Công ty giữa 2 kỳ Đại hội. HĐQT đã thực hiện quyền và nghĩa vụ để quyết định các vấn đề có liên quan đến hoạt động SXKD nhằm đem lại quyền lợi cho Công ty trong suốt nhiệm kỳ.

HĐQT đã tổ chức nhiều buổi họp định kỳ theo Điều lệ Công ty để theo dõi và phân tích tình hình, kịp thời đưa ra các nghị quyết phù hợp với tình hình SXKD trong từng thời kỳ, đáp ứng việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

HĐQT đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

2.2. Vai trò và nhiệm vụ của ban Tổng giám đốc:

Trong suốt thời gian Công ty chuyển mình hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, duy trì sự ổn định và phát triển, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, tránh các rủi ro pháp lý; Quan hệ đối ngoại, đối tác kinh doanh và đầu tư ngày càng được mở rộng. Vì thế uy tín và thương hiệu của Công ty ngày càng được nâng cao.

2.3. Về báo cáo tài chính: Công ty cổ phần Cơ khí ô tô 3-2 đã công bố đầy đủ tất cả các báo cáo theo qui định của Bộ Tài chính.

 

Xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ửng hộ của quí vị cổ đông đã dành cho BKS trong năm và suốt nhiệm kỳ.

            Trân trọng.

                       

                                                                                                TM Ban kiểm soát

                                                                                                      Trưởng ban

                                                                                                   Nguyễn Thị Hiền

popup

Số lượng:

Tổng tiền: