Bao cao thuong nien nam 2012

30/01/2019

Bao cao thuong nien nam 2012

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM

CÔNG TY CP CƠ KHÍ Ô TÔ 3-2

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                            

                                                                                         Hà Nội, ngày   28  tháng  05  năm 2013

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

 

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô 3-2

 

- Tên công ty  CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ 3-2 (SAU ĐÂY GỌI LÀ CÔNG TY)

- Địa chỉ           : SỐ 18 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG - ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI  

- Điện thoại     : 04.35771047                                   Fax: 04. 38525601

- Vốn điều lệ   :  62.749.900.000đ

- Ngành nghề kinh doanh

+ Thiết kế, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông đường bộ

+ Sản xuất xe có động cơ;

+ Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác;

+ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

+ Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh;

+ Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại, các dịch vụ xử lý gia công kim loại;

+ Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch.

+ Dạy nghề;

+ Hoạt động kinh doanh bất động sản.

I. Mục tiêu của Công ty:

- Phấn đấu trở thành nhà sản xuất ô tô Bus và ô khách có thương hiệu trên thị trường.

- Phát triển đa dạng ngành hàng, tham gia thị trường ô tô và các lĩnh vực đầu tư khác.

- Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tác phong công nghiệp trong sản xuất.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh các năm:

                                                                                                             Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Tổng giá trị tài sản

152.146.374.125

165.389.146.058

161.576.567.554

Doanh thu

327.282.214.338

316.931.048.131

378.996.529.598

Lợi nhuận trước thuế

10.776.243.842

5.716.893.421

10.472.298.173

Nộp ngân sách

57.227.019.860

52.822.222.370

56.972.897.523

 

III. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2012:

* Kết quả kinh doanh năm 2012:

- Lợi nhuận sau thuế                                                        :           7.854.223.630 đ

- Tổng giá trị tài sản tại thời điểm 31/12/2012             :       161.576.567.554 đ

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2012    :         76.504.591.760 đ

 

 

* Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012:

     Năm 2012 thị trường diễn biến phức tạp, những khó khăn nội tại của nền kinh tế ngày càng bộc lộ một cách rõ nét, doanh nghiệp hoạt động trong bối cảnh thiếu vốn, hàng hóa bị tồn đọng, giá cả vật tư tăng cao…nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, số doanh nghiệp bị phá sản ngày một nhiều, phần lớn các doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng trong tình trạng thua lỗ khá phổ biến. Trước bối cảnh đó, việc định hướng và xây dựng một kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình cụ thể của Công ty là một đòi hỏi thực tế và cấp bách, HĐQT đã cân nhắc các yếu tố và xây dựng các chỉ tiêu cơ bản cho kế hoạch 2012 với tinh thần giữ vững sự ổn định của Công ty trong sản xuất, chủ động và an toàn trong hoạt động tài chính, nâng cao lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động, làm tốt nghĩa vụ với Nhà nước, đồng thời chỉ đạo ban điều hành quyết tâm thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện các nội dung của NQ ĐHCĐ 2012 theo các định hướng cơ bản sau:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm, xây dựng thương hiệu xe khách, xe bus trên thị trường, làm tốt công tác tiếp thị.

- Nghiên cứu, thiết kế các loại sản phẩm mới, đầu tư chiều sâu chế tạo khuôn cối tăng tỷ lệ nội địa hóa, sử dụng vật liệu mới trong sản xuất để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Cải tiến và nâng cao công tác quản lý để hạ giá thành sản phẩm.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác thực hiện dự án 18 đường Giải Phóng theo các tiêu chí phù hợp với quy định mới.

Từ định hướng trên HĐQT đã triển khai các định hướng trên với các nội dung cụ thể:

- Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan hoàn thành và thông qua Báo cáo tài chính, xác định kết quả sản xuất kinh doanh 2011, dự kiến phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ trình ĐH cổ đông thường niên.

- Hoàn thiện báo cáo kết quả SXKD 2011.

- HĐQT đã phân tích tình hình kinh tế xã hội nhận rõ các thuận lợi, khó khăn và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012 trình ĐHCĐ với các chỉ tiêu chủ yếu được thông qua là:       + GTSXCN                                 : 295 tỷ đồng.

+ Doanh thu                           : 290 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế         : 8 tỷ đồng.

- Trên cơ sở báo cáo của Ban điều hành về việc tiếp xúc với các nhà đầu tư trong năm 2011, HĐQT đã thống nhất xây dựng tiêu chí cơ bản để triển khai dự án 18 Giải Phóng phù hợp với quy định mới đó là:

+ Giữ lại ít nhất 1/3 diện tích để xây dựng văn phòng Công ty theo quy hoạch của Thành phố.

+ Chuyển đổi quyền sử dụng đất còn lại theo quy định.

+ Tìm địa điểm để di dời Công ty tại Khu công nghiệp Phố Nối A với diện tích từ 3÷5 ha.

+ Nhận được tiền đặt cọc trên 60 tỷ để thực hiện di dời và nghiên cứu việc Công ty tự đầu tư từng bước theo quy hoạch.

 

- Theo đề nghị của Tổng Công ty CN ô tô Việt Nam thay đổi người đại diện vốn nhà nước, HĐQT đã thống nhất phương án nhân sự bổ sung HĐQT và phương án nhân sự cho các năm sau với phương châm đảm bảo sự ổn định và phát triển của Công ty.

- HĐQT đã đề xuất việc sửa đổi mục 1 điều 12 và mục 1 điều 43 của Điều lệ trình ĐHCĐ thông qua.

- Tổ chức và chỉ đạo thành công ĐHCĐ thường niên 2011, đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2011, phương án phân chia lợi nhuận và phân bổ các quỹ, thông qua kế hoạch SXKD 2012, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, sửa đổi mục 1 điều 12 của Điều lệ Công ty.

- Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng 2012, HĐQT nhận thấy có các điều kiện thuận lợi nên chỉ đạo quyết tâm thực hiện KHSX với chỉ tiêu doanh thu >330 tỷ và đưa ra các giải pháp để thực hiện:

+ Tập trung tiếp thị tiêu thụ sản phẩm, tiếp xúc với các nhà dầu tư tại Hà Nội và TP HCM để triển khai các dự án xe bus tại 2 thành phố và xe đưa đón cho các khu công nghiệp.

+ Đẩy mạnh sản xuất và hoàn thiện các sản phẩm mới, thay thế vật liệu mới, chế tạo khuôn cối sản xuất các chi tiết tăng tỷ lệ nội địa hóa.

+ Tăng cường công tác quản lý đặc biệt là: vật tư, điện nước, lao động, chi phí….để giảm giá thành, cải tiến công tác điều hành sản xuất tại các phân xưởng sản xuất, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các bộ phận trong việc thực hiện KHSX.

+ Từng bước điều chỉnh tăng giá bán xe cho phù hợp với thị trường, xử lý và không để phát sinh nợ xấu, bán hàng đến đâu thu tiền đến đó, chủ động về tài chính và vốn phục vụ kịp thời cho sản xuất.

+ Bên cạnh việc duy trì, phát triển sản xuất, làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước chú trọng chăm lo đời sống người lao động, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ trẻ cho những năm sau.

+ Khai thác lợi thế đất tại 18 Giải Phóng trong khi chưa triển khai dự án để tăng thu cho Công ty.

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các cuộc họp HĐQT được tiến hành định kỳ và các phiên họp bất thường, thảo luận dân chủ các vấn đề được nêu ra, bàn bạc cụ thể, chi tiết các biện pháp để tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy sản xuất, quản trị doanh nghiệp. Các thành viên HĐQT đã làm tròn nhiệm vụ được phân công, có các đóng góp thiết thực vào các định hướng và giải pháp phát triển của Công ty. HĐQT đánh giá cao vai trò của Chủ tịch HĐQT, coi đây là nhân tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty. HĐQT cũng ghi nhận Ban điều hành đã triển khai và điều hành có hiệu quả những định hướng của HĐQT. Đánh giá cao vai trò người đứng đầu các bộ phận trong việc quản lý và điều hành sản xuất.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012, dự kiến kế hoạch năm 2013:

* Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012:

- Kết quả sản xuất kinh doanh:

                                                                                                   Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

KH năm 2012

TT năm 2012

So sánh (%)

Giá trị sản xuất công nghiệp

295.000

321.669

109

Doanh thu

290.000

378.996

130,68

Nộp ngân sách

40.000

56.972

142,43

Lợi nhuận sau thuế

6.000

7.854

130,9

 

-         Công tác đầu tư:

+ Tiếp tục tìm kiếm đối tác thực hiện dự án 18 Giải Phóng. Đã gặp gỡ, trao đổi phương án với 04 nhà đầu tư trong đó có 01 nhà đầu tư mới để triển khai theo định hướng của HĐQT, song chưa có kết quả cụ thể.

+ Thiết kế, chế tạo xe AH B60 mẫu mới và xe K47-26 mẫu mới được thị trường chấp nhận.

+ Cải tạo dây chuyền sản xuất tại Hưng Yên theo hướng khép kín và tiến tới lắp ráp xe khách, xe bus.

+ Tiếp tục đầu tư chiều sâu để tăng tỷ lệ nội địa hóa và hạ giá thành sản phẩm.

+ Củng cố và mở rộng mạng lưới đại lý, tiếp xúc lãnh đạo và các nhà đầu tư tại TPHCM và Hà Nội để triển khai dự án xe Bus.

* Dự kiến kế hoạch năm 2013:

- Tình hình kinh tế xã hội năm 2013 được dự báo sẽ tiếp tục khó khăn đối với các doanh nghiệp, tuy lạm phát không tăng nhưng nguy cơ tăng trưởng chậm là hiện hữu, đối với các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô việc điều chỉnh chính sách vĩ mô theo hướng cởi mở, tháo gỡ các khó khăn về vốn, đầu tư, về chính sách thuế…là cấp bách và cần thiết, nhà đầu tư cần được tạo điều kiện tiếp cận vốn vay để tăng sức mua, đáp ứng được nhu cầu đầu tư. Bên cạnh đó, do các linh kiện chủ yếu đều phải nhập khẩu nên việc cung cấp linh kiện kịp thời, đầy đủ của nhà sản xuất nước ngoài là điều kiện quan trọng để giữ và tăng sản lượng. Vì vậy, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 phải được xây dựng trên cơ sở thị trường và có tính đến những nhân tố không thuận lợi để có tính khả thi cao. Mặc dù vậy, HĐQT vẫn quyết tâm chỉ đạo sản xuất kinh doanh theo hướng hoàn thành vượt mức cao nhất các chỉ tiêu đề ra khi có các yếu tố thuận lợi xuất hiện trong đó tăng lợi nhuận là chỉ tiêu quan trọng. Theo tinh thần đó, kế hoạch SXKD trình ĐHCĐ thông qua bao gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu                            : 240 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế          : 7,5 ÷ 8 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân : trên 6,000.000 đ/ng/t

- Cổ tức                                  : 8 ÷ 10%/năm

IV. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1. Thông tin cơ bản tình hình tài chính năm 2012

* Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

- Khả năng sinh lời trên vốn điều lệ: 1.000 (Một nghìn) đồng vốn điều lệ sinh 166,88 đồng lợi nhuận trước thuế.

- Khả năng sinh lời trên doanh thu: 1.000 (Một nghìn) đồng doanh thu sinh 27,63 đồng lợi nhuận trước thuế.

- Khả năng thanh toán nhanh: 0,7 lần.

* Tình hình cổ phần:

- Tổng số cổ phiếu: 6.274.990 cổ phiếu phổ thông

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

* Những thuận lợi cơ bản:

- Định hướng phát triển của Công ty phù hợp với các nội dung tái cơ cấu mà Tổng Công ty công nghiệp ô tô VN đang triển khai.

- Phương án sản xuất kinh doanh của Công ty được ĐHCĐ đồng thuận.

- Trong bối cảnh các doanh nghiệp khó khăn sẽ là điều kiện để Công ty điều chỉnh sản xuất cơ cấu lại sản phẩm tạo cơ sở vững chắc để ổn định và phát triển.

* Những khó khăn:

Bên cạnh những khó khăn chung của các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế suy thoái, những tác động tiêu cực của thị trường bất động sản…. Công ty còn gặp những khó khăn:

- Nhu cầu đầu tư và đổi mới phương tiện vận tải vẫn còn đặc biệt là dự án phát triển xe bus tại Hà Nội và TP HCM, nhưng việc tiếp cận nguồn vốn vay khó khăn do các rào cản về thủ tục và lãi suất nên sức mua thực tế giảm sút, việc duy trì và phát triển sản xuất gặp trở ngại.

- Do những khó khăn nội tại nên việc sản xuất và cung cấp linh kiện ô tô, đặc biệt là linh kiện khung gầm từ các nhà cung cấp nước ngoài không kịp thời, không đủ nhu cầu nên sản xuất của Công ty có xu hướng bị thu hẹp, sản lượng giảm sút, việc làm và đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn.

- Việc điều chỉnh tăng giá thuê đất và giá cả một số mặt hàng tác động tiêu cực đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

* Công tác điều hành quản lý sản xuất:

Trên cơ sở định hướng và các nội dung chủ yếu trong Nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã triển khai các biện pháp cụ thể để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 và các mặt công tác quan trọng để ổn định và phát triển công ty.

- Lập KHSX cho từng tháng, quý chỉ đạo các bộ phận thực hiện sản xuất theo tiến độ, điều hành sản xuất cụ thể, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 2012. Trong đó doanh thu đạt 378,996 tỷ (130,68%KH), lợi nhuận trước thuế đạt 10,472 tỷ (131%KH), đúng với định hướng của HĐQT khi xây dựng và điều chỉnh KHSX năm 2012.

- Chỉ đạo phòng ban chức năng bố trí lại sản xuất, các phân xưởng cải tạo dây chuyền sản xuất, sắp xếp nhân lực phù hợp với quy trình công nghệ tại Nhà máy Hưng Yên theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp hướng tới lắp ráp ô tô, cơ cấu lại sản phẩm trong đó chú trọng sản phẩm xe bus, xe đưa đón CN. Do vậy sản lượng tăng nhưng lao động không tăng, sản phẩm của Công ty được thị trường chấp nhận và tin dùng.

- Tăng cường công tác quản lý sản xuất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm:

+ Quản lý chặt chẽ việc mua sắm vật tư về chất lượng, giá cả phục vụ kịp thời cho sản xuất nhưng không tồn đọng vốn.

+ Duy trì nội quy kỷ luật lao động, tăng cường kiểm tra lao động có chế độ thưởng phạt nghiêm minh, giữ vững an toàn trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

+ Kịp thời điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật cho các loại xe về vật tư, giờ công, điện, nước….nhằm triệt để tiết kiệm trong sản xuất và công bằng trong việc trả lương giữa các bộ phận.

+ Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy trình công nghệ, giám sát chất lượng các khâu sản xuất trung gian, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy trình công nghệ và chất lượng sản phẩm, thực hành triệt để 3 kiểm, tổ chức các hội nghị về chất lượng sản phẩm, giám sát vật tư đầu vào và chất lượng sản phẩm cuối cùng. Nhờ đó chất lượng sản phẩm của Công ty không ngừng được nâng cao.

+ Chỉ đạo các bộ phận liên quan cải tiến hệ thống giường nằm, tay vịn, cửa hậu, cửa thùng hàng các loại xe, thay thế vật liệu nhôm nhựa, cải tiến hệ thống kính sườn, chế tạo các khuôn mẫu mới để sản xuất chi tiết tăng tỷ lệ nội địa hóa. Trong năm đã thiết kế các mẫu xe mới như AH B40, AH B60, HC B40, xe dành cho người khuyết tật, AH K47 mẫu mới… theo cơ cấu sản phẩm được HĐQT chỉ đạo, nhờ đó sản phẩm của Công ty tiêu thụ tốt trên thị trường.

- Coi trọng công tác quản lý tài chính, tạo vốn cho sản xuất, hạn chế vay ngân hàng bằng các biện pháp trả chậm cho người bán, bán hàng đến đâu thu tiền đến đó, không để phát sinh nợ xấu, chủ động trong mua sắm và dự trữ vật tư, xử lý nợ xấu bằng nguồn dự trữ tài chính đề phòng rủi ro được trích lập trước cổ phần hóa và nguồn được Tổng Công ty CN ô tô VN bổ sung khi xử lý lợi nhuận trước cổ phần hóa. Nhờ đó, tài chính Công ty lành mạnh, chi phí tài chính giảm đáng kể.

- Bên cạnh việc hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, nộp ngân sách trên 56 tỷ(142%), không để nợ thuế và các khoản phải nộp Công ty chú trọng đảm bảo việc làm và thu nhập, các chế độ cho người lao động, không để nợ lương, nợ BHXH, chú trọng cải tạo môi trường làm việc, xây dựng Công ty khang trang sạch đẹp. Thực hiện trả lương, thưởng theo quy chế, một mặt khuyến khích người lao động, một mặt đảm bảo hài hòa các lợi ích.

- Tăng cường quảng bá tiếp thị sản phẩm, củng cố và phát triển mạng lưới đại lý, có chế tài linh hoạt, hợp lý để tiêu thụ sản phẩm, điều chỉnh kịp thời giá bán các loại xe, nhờ đó tăng lợi nhuận cho Công ty, tổ chức tiếp xúc 2 đợt với các nhà đầu tư của TP HCM để thực hiện dự án xe bus. Tổ chức các đợt chăm sóc khách hàng và dịch vụ hậu mãi tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm.

- Thực hiện chỉ đạo của HĐQT về triển khai dự án 18 Giải Phóng. Ban điều hành đã chỉ đạo tổ tư vấn tái tiếp xúc với 04 nhà đầu tư là; Công ty 35, Công ty VIID, Công ty Đồng Phát, Công ty dầu khí HHà với tiêu chí được HĐQT thông qua. Song, do thị trường bất động sản trầm lắng và những khó khăn nội tại nên các Công ty trên chưa thực sự muốn tham gia nên dự án chưa được triển khai.

Đến thời điểm hiện tại (tháng 5/2013) Kho bạc Nhà nước đã có công văn thông qua Bộ tài chính và được Bộ GTVT chấp thuận xin tiếp nhận đất để xây dựng văn phòng tại 18 Giải Phóng, HĐQT đã chỉ đạo và ban điều hành đã cử tổ tư vấn tiếp xúc và đàm phán với đối tác nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Công ty theo các tiêu chí:

+ Giữ lại  30% đất để xây dựng văn phòng theo quy hoạch.

+ Chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn lại theo quy định của pháp luật lấy nguồn để xây dựng văn phòng tại 18 đường Giải Phóng .

+ Di dời cơ sở sản xuất  đến Khu công nghiệp Phố Nối – Hưng Yên với diện tích 5 ha.

- Đề xuất các cán bộ trẻ có năng lực để HĐQT và Tổng Giám đốc đề bạt các vị trí điều hành sản xuất để xây dựng đội ngũ kế cận, tổ chức đào tạo lại cho công nhân về tay nghề, nội quy quy chế, nội quy kỷ luật….để nâng cao trình độ và khả năng làm việc cho người lao động trong công ty theo hướng tinh, gọn, chuyên nghiệp.

- Tổ chức triển khai và chỉ đạo việc thực hiện để được cấp chứng chỉ ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 do vướng mắc trong việc hoàn thiện thủ tục về Hợp đồng thuế đất tại 18 Giải Phóng nên mới chỉ hoàn thành việc cấp chứng chỉ ISO 9001-2008. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao tính khoa học và minh bạch trong quản trị doanh nghiệp.

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN ĐÍNH KÈM)

HĐQT xin trình bày báo cáo thường niên trước Đại hội xin Quý vị cổ đông đóng góp ý kiến và thông qua để làm cơ sở thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013.

      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                             Chủ Tịch (Đã ký)

 

                                                                                           Trần Nguyên Hồng                   

popup

Số lượng:

Tổng tiền: