Bien ban Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2013

30/01/2019

Bien ban Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

 

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ 3-2

 

Vào hồi 08 giờ 30, ngày 19 tháng 06 năm 2013 tại Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên  2013 Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2 đã được khai mạc.

Đại hội cổ đông thường niên có sự tham dự của 112 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu   5.962.871 cổ phần bằng   95,03 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2 còn có các vị đại biểu là đại diện của Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam và các doanh nghiệp.

- Ông  Nguyễn Hải Trung – UV HĐTV – TCT CN ÔTÔ VN

- Ông Nguyễn Chí Công – TP TC-CB – TCT CN ÔTÔ VN

- Bà Mai Thị Thanh Hường – PCT Công đoàn – TCT CN ÔTÔ VN

I- Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch đại hội

- Ông  Trần Nguyên Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Chí Công - Tổ trưởng tổ đại diện vốn Nhà nước, Trưởng phòng Tổ chức-Cán bộ, Tổng công ty

- Ông Hoàng Xuân Mai  - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty

2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử

- Ông Trần Hữu Hưng  - KTT TCT CN ô tô VN                                          - Trưởng ban

- Bà Hoàng Thị Cẩm Du – Phó phòng Kế toán CTy CP CK ô tô 3-2        - UV

- Ông Lê quang Minh     - Phó phòng Kỹ thuật Cty CP CK ô tô 3-2         - UV

- Bà Tạ Thị Thu Hà          - Phó phòng KHSX Cty CP CK ô tô 3-2                        - UV

3. Ban Thư ký đại hội

- Ông Nguyễn Trí Dũng   - Trưởng phòng Kinh doanh Cty CP CK ô tô 3-2

II- Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2 đã thảo luận, thông qua và ra nghị quyết các vấn đề sau đây: 

1. Đại hội đã nghe ông Trần Hữu Hưng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc và thông qua báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền là 112 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu  5.962.871 cổ phần bằng  95,03% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kèm theo).

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

 

Tỷ lệ biểu quyết:

-  Đồng ý                    :     5.962.871  cp      Tỷ lệ:   100                %     số cổ phần tham dự đại hội

- Không đồng ý         :        0              cp      Tỷ lệ:   0            %       số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến     :        0               cp     Tỷ lệ:     0         %       số cổ phần tham dự đại hội

3. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Xuân Mai - UVHĐQT- Phó tổng giám đốc báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2012 và  mục tiêu kế hoạch năm 2013. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2 với các chỉ tiêu cụ thể trong báo cáo đính kèm.

 

Tỷ lệ biểu quyết:

-  Đồng ý                    :     5.962.871             cp      Tỷ lệ:    100    %     số cổ phần tham dự đại hội

- Không đồng ý         :         0             cp      Tỷ lệ:        0     %       số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến     :           0            cp     Tỷ lệ:         0     %       số cổ phần tham dự đại hội

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Cao Đàm – UVHĐQT – Phó tổng giám đốc  đọc báo cáo tài chính năm 2012 đã qua kiểm toán và Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua với các chỉ tiêu cụ thể trong tờ trình đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết:

-  Đồng ý                    :       5.962.871 cp     Tỷ lệ:   100     %     số cổ phần tham dự đại hội

- Không đồng ý         :              0        cp      Tỷ lệ:     0      %       số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến     :               0       cp      Tỷ lệ:      0     %       số cổ phần tham dự đại hội

5. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hiền  báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai.

Tỷ lệ biểu quyết:

-  Đồng ý                    :     5.962.871  cp      Tỷ lệ:    0      %     số cổ phần tham dự đại hội

- Không đồng ý         :          0            cp      Tỷ lệ:     0      %       số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến     :           0            cp     Tỷ lệ:    0       %       số cổ phần tham dự đại hội

6. Đại hội đã thông qua việc lập phương án niêm yết công ty trên sàn chứng khoán

Tỷ lệ biểu quyết:

-  Đồng ý                    :       5.962.871 cp     Tỷ lệ:   100     %     số cổ phần tham dự đại hội

- Không đồng ý         :              0        cp      Tỷ lệ:     0      %       số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến     :               0       cp      Tỷ lệ:      0     %       số cổ phần tham dự đại hội

7. Đại hội đã nghe:    - Cổ đông Bùi Trọng Tú  phát biểu.

                              - Ông Nguyễn Tiến Khang – UV HĐQT phát biểu.

                              - Ông Nguyễn Thanh Sơn - đại diện Công ty Gia Định phát biểu.

8. Đại hội đã nghe ông Trần Nguyên Hồng - Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo nhiệm kỳ tổng kết hết nhiệm kỳ 2008-2013

- Ông Nguyễn Chí Công đọc quyết định khen thưởng Tổ đại diện vốn nhà nước của Chủ tịch HĐTV

- Ông Nguyễn Hải Trung - uỷ viên HĐTV phát biểu ý kiến.

- Ông Trần Nguyên Hồng - Chủ tịch HĐQT đáp từ.

9. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

* Đại hội đã nghe ông Trần Hữu Hưng - Trưởng Ban bầu cử đọc, thông qua qui chế bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết:

-  Đồng ý                    :       5.962.871 cp     Tỷ lệ:   100     %     số cổ phần tham dự đại hội

- Không đồng ý         :              0        cp      Tỷ lệ:     0      %       số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến     :               0       cp      Tỷ lệ:      0     %       số cổ phần tham dự đại hội

* Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hiền – Đại diện Ban Tổ chức thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018

            + Ông Nguyễn Chí Công – TP TC-CB TCT CN ô tô VN

            + Ông Nguyễn Trí Dũng – TP Kinh doanh Cty CP CK ô tô 3-2

            + Ông Trần Nguyên Hồng - Tổng giám đốc Cty CP CK ô tô 3-2

            + Ông Đỗ Tuấn Hùng – Phó tổng giám đốc Cty CP CK ô tô 3-2

            + Bà Đỗ Thuý Nga  - Phó phòng Tài chính kế toán TCT CN ô tô VN

Tỷ lệ biểu quyết:

-  Đồng ý                    :     5.962.871    cp    Tỷ lệ:  100      %     số cổ phần tham dự đại hội

- Không đồng ý         :             0          cp     Tỷ lệ:      0     %       số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến     :             0           cp    Tỷ lệ:     0      %       số cổ phần tham dự đại hội

* Đại hội đã thông qua danh sách đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018

            + Bà Nguyễn Tuyết Anh – Phó phòng Tài chính kế toán TCT CN ô tô VN

            + Bà Lưu Bích Hạnh  - Phó ban Thanh tra pháp chế TCT CN Ô tô VN

            + Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng phòng Nhân chính Cty CP CK ô tô 3-2

            + Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Cty CP Đầu tư CMC

 

Tỷ lệ biểu quyết:

-  Đồng ý                    :     5.962.871   cp     Tỷ lệ:   100     %     số cổ phần tham dự đại hội

- Không đồng ý         :            0          cp      Tỷ lệ:    0         %       số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến     :            0         cp       Tỷ lệ:    0        %       số cổ phần tham dự đại hội

Tổ chức bầu cử

10.  Đại hội đã nghe ông Hoàng Xuân Mai – Phó tổng giám đốc  đọc tờ trình thông qua danh sách lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2 năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết:

-  Đồng ý                    :    5.962.871   cp      Tỷ lệ:   100     %     số cổ phần tham dự đại hội

- Không đồng ý         :          0            cp      Tỷ lệ:     0      %       số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến     :          0             cp     Tỷ lệ:     0      %       số cổ phần tham dự đại hội

11. Đại hội đã nghe ông Hoàng Xuân Mai – Phó tổng giám đốc đọc tờ trình thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung cụ thể theo tờ trình đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết:

-  Đồng ý                    :     5.962.871  cp      Tỷ lệ:   100     %     số cổ phần tham dự đại hội

- Không đồng ý         :          0           cp       Tỷ lệ:     0       %       số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến     :         0            cp       Tỷ lệ:     0       %       số cổ phần tham dự đại hội

12. Đại hội đã nghe ông Trần Hữu Hưng - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu HĐQT:

            + Ông Nguyễn Chí Công       đạt 10.929.705  phiếu

            + Ông Nguyễn Trí Dũng       đạt 5.972.595    phiếu

            + Ông Trần Văn Hồng           đạt  7.034.660    phiếu

            + Ông Đỗ Tuấn Hùng            đạt  2.369.373    phiếu

            + Bà Đỗ Thuý Nga                 đạt. 3.446.050     phiếu

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

            + Ông Nguyễn Chí Công      

            + Ông Trần Văn Hồng

            + Ông Nguyễn Trí Dũng      

            + Bà Đỗ Thuý Nga

            + Ông Đỗ Tuấn Hùng           

13. Đại hội đã nghe ông Trần Hữu Hưng - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu BKS

            + Bà Nguyễn Tuyết Anh        đạt  6.467.014  phiếu

            + Bà Lưu Bích Hạnh              đạt       26.688  phiếu

            + Bà Nguyễn Thị Hiền          đạt  4.917.117  phiếu

            + Ông Ngô Trọng Vinh         đạt  6.473.133  phiếu

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018

            + Ông Ngô Trọng Vinh

            + Bà Nguyễn Tuyết Anh

            + Bà Nguyễn Thị Hiền

14. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Chí Công – thành viên Hội đồng quản trị đọc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

Tỷ lệ biểu quyết:

-  Đồng ý                    :    5.962.871    cp     Tỷ lệ:  100      %     số cổ phần tham dự đại hội

- Không đồng ý         :        0              cp      Tỷ lệ:   0          %     số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến     :       0               cp      Tỷ lệ:    0        %      số cổ phần tham dự đại hội

15. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trí Dũng – Thư ký Đại hội thông qua biên bản của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

-  Đồng ý                    :    5.962.871    cp     Tỷ lệ:  100      %     số cổ phần tham dự đại hội

- Không đồng ý         :        0              cp      Tỷ lệ:   0          %     số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến     :       0               cp      Tỷ lệ:    0        %       số cổ phần tham dự đại hội

Biên bản Đại hội gồm  05  trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 13 giờ 30  ngày  19/6/2013

 

 

CHỦ TỊCH HĐQT

Đã Ký

Trần Nguyên Hồng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: